Monday, July 18, 2011

Hobby Historie Issue 09


Po japonsk�m �toku na Pearl Harbor a vstupu USA do v�lky se stal pr�slu�n�kem od �nora 1942 v Austr�lii formovan� 35. Pursuit Group, konkr�tn� jej� 41. squadrony. Cel� jednotka byla vyzbrojena tehdy nove zav�den�mi Belly P-39 Airacobra a tvorila souc�st protivzdu�n� obrany Austr�lie. Zac�tkem cervna se prvn� dve squadrony z 35. FG presunuly do Port Moresby na Nov� Guinei, kde je cekaly nesm�rne te�k� boje se Zery elitn� Tainan K�k�tai. Na Schinzovu 41. FS do�lo 20. cervence 1942, kdy jej� Airacobry prist�ly v Port Moresby. Hned druh�ho dne r�no se v Bune, 160 km od Port Moresby, vylodily japonsk� invazn� s�ly. Na zemi nenarazily na odpor a brzy vyrazily d�ungl� po Kokodsk� stezce k americk� z�kladne. Airacobry z 41. FS denne doprov�zely bombard�ry �toc�c� na japonsk� voj�ky a casto se i samy zapojovaly do �toku palbou sv�ch palubn�ch zbran�. Albert Schinz otevrel sv� sk�re 1. srpna behem doprovodu bombardovac�ch Martinu B-26 Ma-rauder nad mys Ward Hunt. Pri letu k c�li zpozoroval letoun nezn�m�ho typu, na kter� okam�ite za�tocil. Prvn� ztec uskutecnil z boku a zretelne pozoroval z�sahy. V �toku ho n�sledoval Lt. Carl-son a jako posledn� na Japonce zespodu za�tocil Lt. Jackson. Pot� nepr�telsk� letoun pre�el do pik� a po dal�� d�vce vyp�len� Lt. Jacksonem se roztr�til o hladinu. V�tezstv� bylo prips�no Albertu Schinzovi. Jeho obet� se stal prototyp Nakajimy J1N1-C zku�ebne nasazen� u Tainan K�k�tai. Cel� pos�dka vrch. podd. Tokunagy nalezla v trosk�ch sv�ho stroje smrt.